Klagomål

Hantering av Klagomål

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Vi ser klagomål som ett tillfälle till att kunna identifiera och förebygga brister och till att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet dvs. som en del av vårt kvalitetsarbete.Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något så framför det i första hand till ditt barns pedagog/pedagoger på förskolan som berörs av Ert ärende. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektorn antingen muntligen eller skriftligen så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till rektorn via e-post; info@rudalid.se eller med vanlig post. Om du trots kontakt med pedagoger och rektor inte känner att du får gehör för ditt klagomål kan du vända dig till förskolans styrelse, styrelsen@rudalid.se. Du har rätt att vara anonym, men vi kan då av förklarliga skäl inte återkoppla till dig vad som hänt med klagomålet.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 10 arbetsdagar skall rektorn ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen för Rudalid Montessoriförskola om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits. Ärendet kommer även hanteras i förskolans kvalitetsarbete.